02186129565 09120926282

کاشت مو به روش SUT

SUTدر روش عوارضی ندارد و ما می توانیم از طریق دستگاههای تمام اتومانیک زیر نظر پزشکان متخصص برداشت و کاشت مورا تا  14000 تار مو به صورت واقعی که تقریبا 3 برابرنسبت به روش های قدیمی می باشد را انجام بدهیم . دراین تکنیک بیمار شاهد خط رویش بسیار طبیعی و و تراکم بسیار بالا می باشد تا جایی که هیچ کس قادر به تشخیص کاشت موو پیوند موی طبیعی بیمار نیست .

 نیاز به تکرار جلسات نمی باشد و شاهد زمان  FITو FUTدیگر مانند روشهای سنتی SUTدرروش طولانی برداشت و کاشت مو و خستگی بیمار نمی باشیم .از جمله مزایای این روش بدون جراحی و درد و خونریزی بودن آن می باشد و هیچگونه اسکاری در قسمت کاشته شده و بانک مو نخواهیم داشت .این تکنیک به روز ترین متد در آمریکا و اروپاست. از مزایای این تکنیک این است که خط رویش کاملا طبیعی ست و از طریق تیم مجرب ومتخصص کاشت موانجام می شود و همچنین شاهد تراکم بالایی هستیم . در این روش پرتی و ازبین رفتن فولیکولهای برداشته شده به صفررسیده و تمام فولیکولهای برداشته شده سالم هستند ، پس ازانجام کاشت مو ازطریق دستگاههای لیزری این مرکز تحریک و رشد سریع مو تقویت و رشد مجددموها ر شاهد هستیم.

SUTمعایب کاشت مو به روش

 می باشد  با این تفاوت که برداشت فولیکولهای مو FIT درواقع همان روش  SUTروش

به صورت گروهی و دانه ای ازپشت سر شخص با دستگاه های اوتوماتیک و غیر دقیق انجام میشود.

در این روش تعداد زیادی از فولیکولهای مو ازبین می رود.

SUTبرخی معایب کاشت مو به روش

با کمی تحقیق در مورد روش های مختلف کاشت مو متوجه می شویم روش اف آی تی بهترین روش کاشت مو درحال حاضر در دنیاست که همه این مزایا رادارد.

 :SUTتوصیه های قبل از کاشت مو به روش

نتایج آزمایش باید به آدرس ایمیل کلینیک ارسال شود و هنگام مراجعه به مرکز آنها را همراه داشته باشید.

 توصیه های قبل از کاشت مو به روش SUT

نکته های مهم :